ترجمه‌ی نيچه

به مناسبت انتشار «غروب بت‌ها»
فايل پی‌دی‌اف

نيلگون — اين چندمين کتابی است که از نيچه به فارسی برگردانده ايد؟
آ: ”غروبِ بُت‌ها“ چهارمين کتابی ست که من از نيچه به فارسی برگردانده ام؛ يعنی پس از ”چنين گفت زرتشت“، ”فراسوی نيک و بد“، و ”تبار شناسی اخلاق“.

Continue reading