بایگانی ماهیانه: آوریل 2008

پي‌جوييِ چند لغت در شاهنامه – ۴

بخشِ چهارم: جمع‌بنديِ داده‌ها تاکنون پي‌جويي از راهِ زبان‌شناسيِ تاريخي هنوز ما را به نتيجه‌يِ روشنی نرسانده، امّا همچنان ادامه دارد. گزارشِ پي‌گيريِ آن را در پيوستِ اين بخش آورده ام. ولي، به نظر مي‌رسد که بر اساسِ کندـ‌وـ‌کاو در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در زبان | 88 دیدگاه