عرفان و رندی در شعر حافظ
 

گفت‌وگو با داريوش آشوری قسمت نخست (تيزر برنامه)
مصاحبه‌کننده مهدی مؤذن جامی
ادامه‌ی برنامه

[قمست دوم؛ قسمت سوم]

بازگشت